Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de ‘Algemene Voorwaarden’) gelden voor Wemmers Group B.V, Wemmers Tanktransport Nederland B.V en hun dochterondernemingen alsmede voor alle aan hen gelieerde ondernemingen, alle hierna in de Algemene Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als ’Wemmers’.

1.2 Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Wemmers afgegeven offertes en/of opdrachtbevestigingen alsmede op alle overeenkomsten met Wemmers alsmede op alle werkzaamheden die een andere dochteronderneming en/of aan Wemmers gelieerde onderneming en/of derden uitvoert respectievelijk uitvoeren.

1.3 Indien éénmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Algemene Voorwaarden zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door Wemmers af te geven offertes en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten met Wemmers. De Algemene Voorwaarden worden alsdan geacht tussen opdrachtgever of contractpartij bekend en geaccepteerd te zijn.

1.4 Wanneer Wemmers in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat Wemmers daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden te beroepen. 1.5 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever of een partij die toetreedt tot de tussen Wemmers en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (hierna te noemen: ‘contractpartij’) waaronder expliciet ook een eventueel overdraagbaarheids- en/of verpandingsbeding ten aanzien van de vorderingen in die voorwaarden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze genoemd in de aan Wemmers verstrekte opdracht.

1.6 Wemmers mag haar huidige en toekomstige handelsvorderingen op wederpartij verpanden/overdragen aan ING Commercial Finance B.V. (ondernemingsnummer 30201094), gevestigd te Amsterdam, Nederland

Artikel 2 Door Wemmers gehanteerde branchevoorwaarden en/of -condities

2.1. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities:
A. Bij internationaal en nationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag
B. Op reiniging van materieel en uitrusting opgedragen aan - en uitgevoerd door - Wemmers: de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden 2023.

2.2 Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van de Algemene Voorwaarden, gaat deze bepaling van de Algemene Voorwaarden voor (dat geldt met name voor de jurisdictieclausule van art. 12 lid 2 waar de Rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard), uitgezonderd de bepalingen van de branchevoorwaarden en/of -condities betreffende de aansprakelijkheid van Wemmers die voorrang hebben op de bepalingen betreffende aansprakelijkheid van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden met dien verstande dat wanneer Wemmers op grond van deze branchevoorwaarden en/of - condities aansprakelijk zou zijn voor een bedrag hoger dan € 2.500.000,-, de aansprakelijkheid van Wemmers in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers , toch beperkt is tot dat bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

2.3 De geleverde dienst heeft de GMP+ status, zoals bedoeld in de GMP+ FSA module.

Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport Artikel 3 Uitvoering van de opdracht door Wemmers

3.1.Wemmers is gerechtigd alternatieven te benutten en/of een andere dochteronderneming en/of aan Wemmers gelieerde onderneming en/of derden in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de juiste en tijdige vervulling van de aan haar gegeven opdrachten, zulks al dan niet met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan Wemmers opdat Wemmers op juiste wijze haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan nakomen.

3.2.Wemmers is gerechtigd bijkomende aanvullende kosten aan de opdrachtgever door te belasten indien deze onvoorziene aanvullende kosten noodzakelijk waren voor de juiste en tijdige vervulling van de aan haar gegeven opdrachten, zie bepaalde in artikel 7.1.
3.3. Indien de opdrachtgever, bij een beroep van Wemmers op het bepaalde in artikel 3 lid 1, geen medewerking verleent, dan wel het Wemmers anderszins bemoeilijkt dan wel onmogelijk maakt om haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, is Wemmers niet aansprakelijk voor enigerlei schade, ongeacht de aard en/of het ontstaan daarvan.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1. Ten aanzien van de activiteiten waarop de in artikel 2 genoemde branchevoorwaarden en/of - condities van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van Wemmers met inachtneming van hetgeen in art. 2 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, door die branchevoorwaarden en/of -condities bepaald. Indien echter de (omvang van de) aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, geldt dat Wemmers, onder voorbehoud van art. 4 lid 3, niet aansprakelijk is voor enige schade tenzij de opdrachtgever of contractpartij bewijst dat de schade is ontstaan door een krachtens de wet aan Wemmers toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of contractpartij.

4.2.Wemmers zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, maar dit is niet uitsluitend gelimiteerd tot: alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of ernstig bemoeilijken, zoals: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, wateroverlast, waterschade, brand, cybercrime, overheidsmaatregelen, pandemie/epidemie (zoals een (semi-)lockdown), transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, natuur- weersevenementen ,bedrijfsstoringen, werkstakingen, blokkades, in en uitvoerverboden, tunnelblokkades en het niet varen van ferry’s ,gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan transportcapaciteit bij derden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, evenals een schaarste waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt, dit alles zowel bij ons als bij door ons inzake de levering ingeschakelde derden, ongeacht de wijze van ontstaan en waar deze hebben plaats gehad. 

4.3. Wanneer bij of ten gevolge van het laden en/of lossen van de goederen op enigerlei wijze schade, anders dan schade aan of verlies van de goederen zelf, wordt toegebracht aan zaken van de opdrachtgever, contractpartij en/of derden dan wel vermogensschade ontstaat bij die opdrachtgever, contractpartij en/of derden, is Wemmers niet aansprakelijk voor dergelijke schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers . Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel alsmede iedere vorm van vermogensschade.

4.4. De aansprakelijkheid van Wemmers is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers te allen tijde en in alle gevallen beperkt tot ten hoogste € 2.500.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de contractuele wederpartij, indien van toepassing, zelf een verzekering regelt of

Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport

indien mogelijk specifiek Wemmers verzoekt een verzekering af te sluiten voor de opslag van de goederenverzekering en/of het transport van de goederenverzekering.

Artikel 5 Gevaarlijke goederen

5.1. Het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) is geen primaire transport dienstverlening van Wemmers. Het vervoeren van bepaalde gevaarlijke goederen (ADR) kan alleen in overleg worden uitgevoerd. Indien de goederen gevaarlijk zijn volgens de betreffende regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, zijn het ADR en de toepasselijke nationale regelingen, zoals de in NL VLG (‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’) van toepassing op dergelijk vervoer. Indien Wemmers schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen door de opdrachtgever of contractpartij als voorgeschreven in (een van) deze gevaarlijke stoffen regelingen, is de opdrachtgever of contractpartij gehouden deze schade volledig aan Wemmers te vergoeden. 

5.2. De opdrachtgever of contractpartij zijn verplicht aan Wemmers de schade te vergoeden die de gevaarlijke goederen dan wel de behandeling daarvan aan Wemmers berokkenden, behalve voor zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Onder schade wordt mede begrepen schade aan derden en welke schade Wemmers gehouden is te vergoeden; schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel alsmede iedere vorm van vermogensschade.

Artikel 6 Vrijwaring en Himalaya-clausule

6.1. Onder voorbehoud van artikel 6 lid 2 zijn de opdrachtgever en contractpartij verplicht Wemmers te vrijwaren voor alle vorderingen van derden ter zake van schade ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden door Wemmers behalve voor zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel alsmede iedere vorm van vermogensschade.

6.2. Te allen tijde en in alle gevallen zijn de opdrachtgever en contractpartij verplicht Wemmers te vrijwaren voor de in artikel 6 lid 1 genoemde vorderingen van derden voor zover het totale bedrag van die vorderingen hoger is dan € 2.500.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak, behalve voor zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van Wemmers geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

6.3. Wanneer ondergeschikten van Wemmers alsmede personen van wier diensten Wemmers ter personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van de Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de in art. 2 genoemde branchevoorwaarden of -condities) of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling Wemmers een beroep kan doen.

Artikel 7 Prijzen

7.1 Wanneer zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de (overheids) kostprijsfactoren voordoen, is Wemmers gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Wemmers zal de opdrachtgever van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen. In een bijlage kunnen ,niet limitatief, o.a. de kosten voor tussenstops onderweg, annuleringen, schoonmaak, verwarming/opwarming, opslag, late wijziging, verloren reis, spoedopdrachten wachturen weekendwerk, feestdagen worden afgesproken.

Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport Artikel 8 Betaling en bewijs van aflevering

8.1. De door Wemmers gefactureerde prijs dient door de opdrachtgever aan haar te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Wemmers accepteert geen (eenzijdig) door de opdrachtgever genoemde betalingstermijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.

8.2. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur de factuur heeft betwist of teruggestuurd, wordt de factuur door Wemmers als onbetwist beschouwd.

8.3. De door Wemmers opgegeven prijs is in ieder geval aan haar verschuldigd direct na aflevering van de lading ter bestemming. Een bewijs van aflevering of (CMR-)vrachtbrief kan te allen tijde bij Wemmers worden opgevraagd. Het niet kunnen beschikken c.q. aanleveren over een (kopie) bewijs van aflevering of (CMR-)vrachtbrief, levert voor de opdrachtgever onder geen enkel beding een opschortingsrecht op ten aanzien van de verschuldigdheid van de vracht-transportprijs (factuur) 

8.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de prijs te verrekenen met enige vordering die hij op Wemmers meent te hebben en/of betaling daarvan op te schorten.

8.5. Indien de opdrachtgever de prijs niet binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn heeft voldaan aan Wemmers zal de opdrachtgever in verzuim zijn gekomen zonder dat daarvoor enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

8.6. Indien de opdrachtgever conform lid 5 in verzuim is gekomen, is hij vanaf de dag waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele voldoening aan Wemmers de wettelijke handelsrente verschuldigd op voet van artikel 6:119a jo. 6:120 lid 2 BW. Tevens is de opdrachtgever aan Wemmers de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke door haar worden gemaakt teneinde de opdrachtgever aan haar (betalings-) verplichtingen te houden, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 12% van het gevorderde bedrag.

Artikel 9 Pandrecht en retentierecht

9.1 Wemmers heeft tegenover een ieder, die daarvan afgifte verlangt, pandrecht en retentierecht op alle zaken, documenten en gelden, die zij uit hoofde van de overeenkomst, ongeacht de bestemming van de voornoemde roerende zaken, onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Wemmers heeft ten laste van de opdrachtgever of contractpartij.

9.2 Wemmers kan de aan haar toekomende rechten uit lid 1 tevens uitoefenen voor hetgeen aan haar door de opdrachtgever of contractpartij uit hoofde van eerdere overeenkomsten nog verschuldigd is.

9.3 Bij niet voldoening van de vordering door de opdrachtgever geschiedt de verkoop van het onderpand in het kader van het, door Wemmers op grond van lid 1 ingeroepen pandrecht op de bij de wet bepaalde wijze dan wel, indien opdrachtgever of contractpartij hieromtrent overeenstemming bereiken, onderhands.

9.4 Overdracht door een partij ,opdrachtgever of contractpartij ,van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke toestemming van de andere Partij.

9.5 Wemmers mag haar huidige en toekomstige handelsvorderingen op wederpartij verpanden/overdragen aan ING Commercial Finance B.V. (ondernemingsnummer 30201094), gevestigd te Amsterdam, Nederland

Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport Artikel 10 Ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever of contractpartij nalatig is en blijft enige op hem rustende verplichting jegens Wemmers na te komen of in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie, heeft Wemmers het recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Elektronische berichten

11.1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen opdrachtgever of contractpartij in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten.

11.2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen opdrachtgever of contractpartij overeenkomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsverhouding tussen Wemmers en haar opdrachtgever of contractpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden in eerste instantie getracht door opdrachtgever of contractpartij in goed overleg opgelost te worden. Lukt dit niet dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en Engelse taal gesteld; bij enig verschil van inhoud of strekking prevaleert de Nederlandse tekst.

13.2 Opdrachtgever of contractpartij zal Wemmers onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die de nakoming van een Overeenkomst kan beïnvloeden of verhinderen. 

13.3 Wemmers is te allen tijde gerechtigd om een door haar te bepalen vorm van zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichting door opdrachtgever of contractpartij.

13.4 Wijzigingen van en aanvullingen in de voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever of contractpartij zijn overeengekomen.

13.5 Wemmers is bevoegd deze Algemene Voorwaarden gewijzigd opnieuw vast te stellen. Deze gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment dat opdrachtgever of contractpartij redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen.

PDF Algemene Voorwaarden Wemmers Tanktransport

01-08-2023